Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Marcel KoppenNieuws

Hierbij nodigen wij de leden van DIOS uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de DIOS kantine op donderdag 9 november 2023.

Agenda ALV d.d. donderdag 9 november 2023 om 20:00 uur

1. Opening

2. Vaststellen notulen ALV dinsdag 17-11-2022

3. Jaarverslag bestuur HV DIOS

4. Verkiezing en benoeming bestuursleden

· Julian Keyzer (algemeen bestuurslid) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

· Milan van Haren is verkiesbaar als nieuw algemeen bestuurslid.

5. Jaarverslagen 2022/2023 commissies en benoeming commissies

6. Jaarverslagen 2022/2023 werkgroepen

7. Financiële jaarrekeningen 2022-2023 · Resultatenrekening, begroting, balans, uitkomst kascommissie.

8. Aandachtspunten

9. Rondvraag

10. Sluiting

De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor (geregistreerde) leden van DIOS van 16 jaar en ouder, ouders van jeugdleden en voor speciale genodigden van het bestuur.

Stemrecht op deze vergadering hebben alle (geregistreerde) leden van 16 jaar en ouder.

Notulen en jaarverslagen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HV DIOS