Protocol ongewenst gedrag HV DIOS Handbal

Intentie protocol ongewenst gedrag

HV DIOS Handbal is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar leden, vrijwilligers, medewerkers van de accommodatie, bezoekers en fotografen tijdens verenigingsactiviteiten en voor het gedrag van haar leden en vrijwilligers naar leden en vrijwilligers van andere verenigingen. Om haar leden, vrijwilligers en andere betrokkenen te beschermen tegen ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag, pesten, diefstal en vandalisme, heeft HV DIOS Handbal een protocol ongewenst gedrag opgesteld. In dit protocol staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is en dat ieder lid of vrijwilliger zich van iedere vorm van ongewenst gedrag dient te onthouden. Het doel van dit beleid is het bestrijden en voorkomen van deze vormen van gedrag en het creëren van een respectvol en correct verenigingsklimaat voor alle betrokkenen. Het bestuur van HV DIOS Handbal wil dit bereiken door bekendheid te geven aan het beleid, een lage drempel te creëren voor klagers en een adequate afhandeling van klachten.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het protocol ongewenst gedrag van HV DIOS Handbal zijn:

 • Alle vormen van ongewenst gedrag worden gezien als een schending van de integriteit van leden of vrijwilligers.
 • Ongewenst gedrag kan leiden tot vermindering van concentratie, motivatie, zelfvertrouwen, ziekteverzuim en vertrek van leden en vrijwilligers uit de vereniging.
 • Het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag is een onderdeel van het sociale beleid van de vereniging.
 • Alle leden en vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid om hun bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Leden, vrijwilligers en bestuursleden moeten zich kritisch opstellen tegenover situaties die ongewenst gedrag kunnen veroorzaken en dienen hiertegen op te treden.
 • Het bestuur van HV DIOS Handbal is eindverantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenst gedrag. Dit beleid is vastgelegd in dit protocol en zal ook naar buiten uitgedragen worden.

Meldingen van (vermoeden) ongewenst gedrag

HV DIOS Handbal heeft een protocol voor het melden van vermoedens van ongewenst gedrag. Elk lid of vrijwilliger van de vereniging is verplicht om vermoedens van ongewenst gedrag te melden bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van de vereniging, maar alleen na toestemming van het slachtoffer. Er wordt op toegezien dat de melder/klager geen nadeel ondervindt. Het bestuur kan ook melding maken bij de vertrouwenspersoon in het belang van de bescherming van leden en vrijwilligers.

Klachtenbehandeling

Het protocol voor klachtenbehandeling van ongewenst gedrag bij HV DIOS is als volgt:

 1. Klagers melden hun klacht bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van de vereniging.
 2. Binnen enkele dagen vindt er een gesprek plaats om de klacht helder te krijgen. Het contact is strikt vertrouwelijk.
 3. Klagers kunnen zich laten bijstaan door iemand die zij vertrouwen.
 4. Bemiddeling kan plaatsvinden met toestemming van de klager en met een neutrale bemiddelaar die acceptabel is voor zowel de klager als de aangeklaagde.
 5. Indien een bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, zal het bestuur na overleg passende maatregelen nemen. Indien de klacht bij de vertrouwenspersoon is ingediend, zal deze het bestuur om advies vragen.
 6. Bij het aanstellen van een bemiddelaar in geval van een klacht van ongewenst gedrag, moet deze zowel door de klager als de aangeklaagde als acceptabel worden beschouwd. De bemiddelaar moet in staat zijn een neutrale rol te vervullen. Het doel van een bemiddelingsgesprek is om de aangeklaagde er op een duidelijke manier van bewust te maken dat het gedrag in kwestie is gesignaleerd en dat er van hen verwacht wordt dat zij hun gedrag veranderen. Als een bemiddelingsgesprek niet leidt tot de gewenste oplossing, zal het bestuur, na overleg, passende maatregelen nemen ten aanzien van de aangeklaagde. Indien de klacht van een meer persoonlijke aard is, kan de klager ook rechtstreeks een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon van de vereniging. De vertrouwenspersoon zal de klacht op dezelfde manier behandelen als het bestuur.
 7. Indien een klacht van ongewenst gedrag wordt gemeld, zal de klager zich binnen enkele dagen melden bij de vertrouwenspersoon van de vereniging om de klacht helder te krijgen. Het contact is strikt vertrouwelijk.
 8. De klager mag zich laten bijstaan door iemand die hij of zij vertrouwt en de vertrouwenspersoon mag alleen een bemiddelaar inschakelen met toestemming van de klager.
 9. De bemiddelaar moet acceptabel zijn voor zowel de klager als de aangeklaagde en moet een neutrale rol kunnen vervullen.
 10. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat de aangeklaagde op de hoogte is van het probleem en verwacht wordt dat er gedragsverandering plaatsvindt.
 11. Indien een bemiddelingsgesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, zal de vertrouwenspersoon het bestuur om advies vragen en zal het bestuur, indien nodig, passende maatregelen nemen tegen de aangeklaagde.

Definities

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie wordt gedefinieerd als elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, of dat nu verbale, non-verbale of fysieke zin is, die opzettelijk of onopzettelijk wordt uitgevoerd en die door degene die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Discriminatie

Discriminatie is het onderscheid maken tussen leden, medewerkers of vrijwilligers op basis van factoren zoals geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, afkomst, huidskleur, religie en nationaliteit, waarbij deze personen in een nadelige positie worden geplaatst.

Intimidatie

Intimidatie is een vorm van chantage waarbij de persoon die de intimidatie ondervindt wordt bedreigd.

Pesten

Pesten is een systematische vorm van agressie waarbij een of meerdere personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Pesten is gekenmerkt door een ongelijke machtsverhouding. Er zijn verschillende vormen van pesten waaronder digitaal en mobiel pesten, waarbij kinderen of jongeren gebruik maken van internet en mobiele telefoons om te pesten

Diefstal

Een strafrechtelijk delict waarbij iemand op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit neemt van andermans eigendom.

Vandalisme

Het opzettelijk beschadigen of vernietigen van eigendommen die iemand anders toebehoren.

Leden

Personen die lid zijn van HV DIOS, zowel actief als passief.

Vrijwilliger

Personen die onverplicht en onbetaald werk verrichten voor HV DIOS, zoals bestuurs- en commissieleden, coaches, trainers, scheidsrechters, bardienstmedewerkers en ouders.

Vertrouwenspersoon

Een persoon die door het bestuur is aangesteld als contactpersoon voor leden en vrijwilligers voor advies en ondersteuning bij ongewenst gedrag.

Klachten over ongewenst gedrag kunnen gericht worden aan Wesley via telefoonnummer 06-24884318, Zilla via 06-38443417 of per e-mail naar vcp@diosdenhoorn.nl.