Veilig sportklimaat

Onze vereniging streeft naar een prettig en veilig sportklimaat voor al haar leden. Hiervoor is een protocol opgesteld, dat preventie en aanpak van ongewenst gedrag moet bevorderen. Ongewenst gedrag wordt gedefinieerd als machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en ongewenste intimiteiten. Er zijn verschillende vormen van ongewenste intimiteiten, waaronder ingaan op ongewenste avances, onnodige aanrakingen, het creëren van een seksueel geladen sfeer, en aanranding. Dit protocol moet bijdragen aan een juiste reactie op dergelijk gedrag binnen onze vereniging.

Onze vereniging stelt als uitgangspunt dat niemand gebruik mag maken van activiteiten binnen de vereniging voor eigen voordeel of bevrediging ten koste van de integriteit van anderen. Ongewenste intimiteiten worden in geen enkel geval getolereerd. Leden dienen zich te allen tijde te houden aan de “Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie” van het NOC-NSF, die beschikbaar zijn via de link “Gedragsregels begeleider in de sport NOC_NSF” onderaan dit artikel.

Aannamebeleid vrijwilligers HV DIOS

Onze vereniging heeft een aannamebeleid in lijn met de aanbevelingen van NOC*NSF voor het inhuren van trainers, coaches, begeleiders, verzorgers, masseurs en fysiotherapeuten die werken met minderjarigen en toegang hebben tot kleedkamers. Dit beleid omvat een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger waarin de gedragsregels van de sportbonden worden besproken en door de vrijwilliger worden ondertekend. Daarnaast wordt er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist, waarvoor de vrijwilliger zijn voor- en achternaam, een recent e-mailadres en geboortedatum moet aanleveren bij het bestuur van de vereniging. Indien de vrijwilliger geen lid is van de vereniging, zal hij ook een “verklaring onderwerping aan tuchtrecht” ondertekenen.

Protocol ongewenst gedrag HV DIOS

In dit protocol worden richtlijnen en afspraken opgenomen voor technische- en organisatorische kaderleden en leden van onze vereniging, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers. Het protocol beschrijft de handelwijze voor situaties waarin er sprake is van ongewenst gedrag of een vermoeden daarvan. Door het volgen van de beschreven handelwijze kan het leiden tot een uitspraak van het Dagelijks Bestuur met mogelijke sancties tegen de pleger. Voor meer informatie, raadpleeg het protocol ongewenst gedrag en de gedragsregels begeleider in de sport van het NOC*NSF.

Vertrouwenspersonen

We werken samen met vertrouwenspersonen (VCP’s) om een veilige en inclusieve omgeving te creëren waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. De VCP’s zijn beschikbaar om hulp, ondersteuning en advies te bieden aan iedereen die zich zorgen maakt over ongewenst gedrag, zoals pesten, bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie. Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, aarzel dan niet om contact op te nemen met de VCP’s. Ze staan klaar om te luisteren en je te adviseren over de volgende stappen. Onze prioriteit is het creëren en behouden van een veilige sportomgeving voor iedereen.