Algemene Ledenvergadering

Marcel Koppen Nieuws

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij de leden van DIOS uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de DIOS kantine op donderdag 17 november 2022.

Agenda ALV d.d. do 17 november 2022 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV d.d. 16-11-2021
3. Jaarverslag bestuur HV DIOS
4. Verkiezing en benoeming bestuursleden
– Diane van Geest (secretaris) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar

– Laurens Elderman (seniorenzaken) is aftredend en is niet herkiesbaar i.v.m. maximale termijn
– Marloes van Dijk is verkiesbaar

– Marcel van Koppen is verkiesbaar
5. Jaarverslagen 2021/2022 commissies en benoeming commissies
6. Jaarverslagen 2021/2022 werkgroepen
7. Financiële jaarrekeningen 2021-2022
– Resultatenrekening, begroting, balans, uitkomst kascommissie
8. Aandachtspunten
9. Rondvraag
10. Sluiting

De te bespreken stukken zoals notulen, jaarverslagen, en financiële jaarrekeningen kunnen desgewenst opgevraagd worden bij het secretariaat. We zijn nu nog druk bezig deze voor te bereiden en proberen deze z.s.m. te versturen naar geïnteresseerden.

De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor (geregistreerde) leden van DIOS van 16 jaar en ouder, en voor speciale genodigden van het bestuur.
Stemrecht op deze vergadering hebben alle (geregistreerde) leden van 16 jaar en ouder.